TRANSCRIPCIÓN LITERAL

Johannes de Egipto

 

N’Alfonso, etc. Als nobles, amats e feels nostres universes e sengles governadors, justicies, veguers, sotsveguers, batles, sotsbatles, e altres qualsevol officials e subdits nostres, e encara qualsevol guardes de ports  e coses vedades en qualsevol parts de nostres regens e terres al qual o als quals les presents pervendran e seran presentades o als loctinents de aquells, salut e dilecció. Com l’amat e devot nostre don johan de Egipte Menor, de nostra licència anat en diverses parts, entena passar per algunes parts de nostres regnes e terres, e vullam  aquell èsser bentractar e acollit, a vosaltres e a cascun de  vos dehim e manam expressament e de certa sciència, sots incorriment de nostra ira e indignació que lo dit don Hohan de Egipte e los que ab ell iran e l’acompayaran, ab totes ses cavalcadures, robes, bens, or, argent, beaces e altres qualsevol coses que ab si portaran, lexets anar, estar e passar per qualsevol ciutats, viles, lochs e altres parts de nostra senyoria salvament e segura, tota contradicció, impediment e contrast remoguts. Povehints e donants a aquells segur passatge e conduyt si e quan per lo dito non Johan request no serets durant lo present nostre salvoconduyt, lo qual volem que dur per tres mesos (1) del dia de la data de la present en avant continuament comptadors. Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XII dies de janer en l’any de la nativitat de Nostre Senyor Mil CCCCXXV (2) Rex Alfonsus.

 

Franciscus Exalon, mandato regio facto ad relacionem Francisci d’Arinyo.

 

Probata:          1. Sigue tachado, ilegible.

                        2. Corregido de XXVIII

 

  

 O Thagar Alfonso, etc…dav but baxt aj sastipen savorrenqe kaj dikhel akava lil: gudle ta amare bare manúsa, raja, kisatòre, konsilòre, aj aver manusa telel mande and-e amare Thagarimata ta Phuvia. Sar amaro gudlo ta pativalo o Raj Xuan kotar-o Tikno Exìpto kaj amaro kamipnaçar 3ka al ke  aver thanende, 3anav ke ov si te nakhel p-e verver thana and-e amare thagarimata ta phuvia, thaj kamav ke ovel sato ta baxtalo vi savorenqe musaj te kamel lesqe but baxt aj sastipen. Kon na kerel baxtales leçar, kon na del vast lesqe, ka xoliavel man sostar o Raj Xuan kotar-o Exìpto ta lesqe manusa  ta lenqe grasta, lenqe gada, lenqo sumnakaj, lenqo rupuj, lenqe voxtana thaj sare lenqe kotara, musaj te oven meste ta sarbaro, saj te besen vaj nakhel and-e sare forùra, gava, thana ta p-aver kotora and-o amaro rajipen thaj savorre nasti kerel lenqe nasulimata. Savorre si te den len sarbaripen kana o Raj Xuan kamel ta sikavel akava lil. Akava lil pherel palal trin chona. Dine and-i Zaragòza amare semnatureár o desudujto dives and-januàra o bers 1425 kotar-o biandipen amaro Devlestar. Thagar Alofonso.

 

El Rei Alfons, etc. s tots i cadascun dels seus nobles, estimats i fidels nostres i sengles governadors, justícies, veguers, sotsveguers, batlles, sotbatlles i qualssevol altres oficials i súbdits nostres, fins  i tot qualssevol guardes de ports i coses vedades en qualssevol parts dels nostres regnes i terres, al qual o als quals les presents seran presentades, o als lloctinents d’aquells, salut i dilecció. Com l’amat i devot nostre en Joan d’Egipte Menor, ambl el nostre permís anirà a diverses parts i entén que ha de passar per algunes parts dels nostres regnes i terres, i volem que aquest sigui ben tractar i acollit, a vosaltres i cadascun de vosaltres us diem i us manem expressament i des de cer coneixement, sota pena de la nostra ira i indignació, que l’esmentat senyo Joan d’Egipte i els que amb ell aniran i l’acompayaran, amb totes les seves cavalcadures, robes, bens, or, plata, alforja i aqulssevol altres coses que dugin, siguin deixats anar, estar i passar per qualsevol ciutat, vila i lloc i d’altres parts del nostre senyoriu, fora de perill i amb seguretat i sent apartades tota contradicció, impediment o contrast. Poveïent i donan a aquets passatge segur i sent conduits quan l’esmentat senyor Joan ho requereixi a través del present salconduit nostre, el qual volem que dugui  durant tres mesos des del dia d’avui contat endavant. Entregada a Saragossa sota el nostre segell el dia dotze de gener de l’any de naixement del Nostre Senyor 1425. Rei Alfons.

 

El Rey Alfonso, etc., a todos y cada uno de sus nobles, amados y fieles nuestros y sendos gobernadores, justicias, subvengueros, alcaldes, tenientes de alcalde y otros cualesquiera oficiales y súbditos nuestros, e incluso a cualquier guarda de puertos y cosas vedadas en cualquier parte de nuestros reinos y tierras, al cual o a los cuales la presente ser presentada, o a los lugartenientes de aquellos, salud y dilección. Como nuestro amado y devoto don Juan de Egipto Menor, que con nuestro permiso ir a diversas partes, entiende que debe pasar por algunas partes de nuestros reinos y tierras, y queremos que sea bien tratado y acogido, a vosotros y cada uno de vosotros os decimos y mandamos expresamente y desde cierto conocimiento, bajo pena de nuestra ira e indignación, que el mencionado don Juan de Egipto y los que con él irán y lo acompañarán, con todas sus cabalgaduras, ropas, bienes, oro, plata, alforjas y cualesquiera otras cosas que lleven consigo, sean dejado ir, estar y pasar por cualquier ciudad, villa, lugar y otras partes de nuestro señorío a salvo y con seguridad, siendo apartadas toda contradicción, impedimento o contraste. Proveyendo  y dando a aquellos pasaje seguro y siendo  conducidos cuando el mencionado don Juan lo requiera a través del presente salvoconducto nuestro, el cual queremos que lleve durante tres meses del día de la presente contando hacia adelante. Entregada en Zaragoza con nuestro sello el día doce de enero del año del nacimiento de nuestro Señor 1425. Rey Alfonso.

 

The King Alphonse to all of our beloved and loyal nobles, civil governors, representatives  of authority, lowland farmers, mayors, deputy mayors and any other of our officers and subjects, and even to any guards of harbours, in any parts of our kingdom and lands, to whom this will be showed, or to their deputies, good health and afeection. Since our beloved and devoted John from Egipt Minor, with our permission will go to several parts and he believes that he will have to pass through some parts of our kingdom and lands, and we want him to be treated well and welcomed to you and one each of you we say and we order you expressly, under penalty of our rage, that te aforementioned Jonh form Egypt and those who will accompany him, sith all their mounts, clothes, goods, gold, silver, saddlebags and any other things that they carry, must be let pass by in any city small town and village and other parts of our manors, safely ande being removed from any impediment. Providing them a save passin and being led when the aforementionde mister John requires in through this our present safe-conduct, which we want him to carry during three months counting form today on. Handed over in Saragossa under our seal, on January twelfth in the year 1425 of the birth of Our Lord. King Alphonse.

 

 

Volver