O trito tradicijonalno Romano Festivali ki Holandija


    27.03.2002 /  

Landelijke Roma Stichting “ Roma Emancipatie” Nederland
Sahno Puvjakiri Romani Organisatia “Romani Emancipatia”

 

Gerrit van der Veenplein 12
                           5348 RG Oss
Tel/fax: 0412 – 651346
Mobiel : 0654245825
romaemancipatie@hotmail.com


AKARIN - INFORMATIA

 Sajdime Romalen,

 I Romani organizasija “Romani Emancipacija,akavada bers ka ikerel o trito tradicijonalno Romano Festivali ki Holandija, ko anav 8 april sar lumjako Romano dive.
   O gndipe basi akava kedipe tano te saj te vakera amari cacutni kultura ,tradicija thaj amare problemija ki Evropa.
   Odova sa ka ovel sukar agorimo ako sarine amen mangaja te ovela amen jek jekipe ,sajgija em pralipe. Odva amengje but lazmi te saj amen korkori amende te da amen piko em te vakera ci amen nasijem odola Roma kola so ola sikle te dikenamen em te djanenamen.
   Amen tribula te sikavamen lengje ci sijem amenda manusa sar o javera, em adava but gogjavera em moderna ko akava zamani.
   O vakti vakergja em sikagjamen sar amen korkori saj te ova but pojaverchane taro odova so sijem sine but palal ko palune bersa.
  
But pharo kana sunelapes ci o Roma ki javer rig tari Europa djivdinenna ko but pharo djivdipe odovaj tano ladjavo e sahno Europake  so panda mukena e Romen amare pralen te oven panda Diskriminirime em mudarde,SOSKE ,odova ka sunelpes ko akava amaro Romano duje divengoro festivali.
   I participacija ki Evropa kelel but bari rojla kova so ljazmi ola,o Evropakoro politikano aparati te kerel jek pakavali lhaj lachi komkretno buti upro rroma.
   Projektija sar so si pendjarde amengje basi o corolipe pe rroma na tribula ,soske gadava si cikne zamanoske,amengje tribul bute  zamaneskiri politikani participacija ,te saj te ova ko sakova politikano aktiviteti  amen te kera amngje lafi amen te vakera hem te resina amare problemija a na javera,soske amen numa djanas amari dukh.
  
Sa dji kaj si panda djuvdi i diskriminacija upro rroma ka nasti amen te ova lengje politikano subjekti.E rromengjere problemija ki teluni Evropa kinenpe but parengje a bikindon harica lovengje thaj vakerelpes amen akate das sa so tribul la rromengje.

 13 Aprili

Ka sunelpes romani muzika,em pendjarde romane gjilabne,ka drabarelpes rromani poezija,
Ka dikelpes jek romano kelibasko ansabli,Romani fotoskiri kedin thaj aktiviteto e ternegoro katar o moderno danci.

14 Aprili

Ka kerdolpes lafi bare ekspertencar palo Romane problemora pe akala teme:

  • Participacija e rromengjiri ki Holandija
  • O rroma ko azili em olengo anglunipe pe nevo azileskoro zakoni (kanuni)
  • I diskriminacija thaj o Rasizam upro roma ki upruni thaj teluni Evropa.
  • E romengoro manusikano pravo ki Teluni Evropa (Bulgarija em Makedonija)

Sa kadala problemora ,sugestije thaj informacije ka kerdolpe lafi pe kava Festivali.
So ka kerdol pe kala duj divesa diken,drabaren i programa katar o festivali.

Kamav tumengje bah thaj sastipe,dji ko dikipe.

Gjunler Abdula –Prezidenti

Palpale